top of page

STEM ŠKOLY

SŠ/VŠ/univerzity
Názov školy/fakulty
Adresa
Mesto
Kraj
Odbory/študijné programy
Web
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Poľná ulica 10
Veľký Krtíš
Banskobystrický kraj
strojárstvo 2381 Q strojárstvo 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2478 F strojárska výroba 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3447 K grafik digitálnych médií 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3918 M technické lýceum 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6355 M služby v cestovnom ruchu 6475 H technicko-administratívny pracovník
http://sos-vk.sk/
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2
Košice
Košický kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2493 L predaj a servis vozidiel # 2495 K autotronik(1) 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 2697 K mechanik elektrotechnik 3757 L dopravná prevádzka, logistika
https://www.sosake.sk/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Jesenského 903
Tisovec
Banskobystrický kraj
strojárstvo, elektrotechnika, grafik digitálnych médiítechnické a informatické služby – v elektrotechnike 6308 N verejná správa 6308 Q verejná správa 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6355 M služby v cestovnom ruchu
https://www.sostisovec.eu/
Stredná priemyselná škola technická
Stredná priemyselná škola technická
Novomeského 5/24
Martin
Žilinský kraj
strojárstvo 2381 N strojárstvo 2387 M mechatronika 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3918 M technické lýceum 3968 M logistika
https://spsmt.sk/
Stredná priemyselná škola technická
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
Spišská Nová Ves
Košický kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika 2694 M informačné a sieťové technológie 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3918 M technické lýceum 3968 M logistika
https://strojsnv.edupage.org/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Petzvalova 2
Košice
Košický kraj
elektrotechnika 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8258 Q filmová a mediálna tvorba 8259 M animovaná tvorba 8259 N animovaná tvorba 8259 Q animovaná tvorba 8261 M propagačná grafika 8263 Q fotografia 8270 M scénická kostýmová tvorba 8278 M maskérska tvorba 8283 M reklamná tvorba 8290 M masmediálna tvorba 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera, zvuk, strih 8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika 8297 M fotografický dizajn 8297 N fotografický dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8625 Q fotografia, animovaná tvorba, reklamná tvorba, masmediálna tvorba, filmová a mediálna tvorba, obrazová a zvuková tvorba-kamera,zvuk,strih, obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia, obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika, grafika vizuálnych komunikácií, scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba, scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba
https://filmovaskola.edupage.org/
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
Tr. A. Hlinku 1
Nitra
Nitriansky kraj
Aplikovaná informatika (Bc., Mgr.), Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (Mgr.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-prirodnych-vied1
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektroniky a informatiky
Letná 1/9
Košice
Košický kraj
Protetika a ortotika (Bc.), Priemyselná elektrotechnika (Bc., Ing.), Elektroenergetika (Bc., Ing.), Biomedicínske inžinierstvo (Ing., PhD.), Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (Bc., Ing., PhD.), Aplikovaná elektrotechnika (Bc.), Automobilová elektrotechnika (Bc., Ing.), Informatika (Bc., Ing., PhD.), Hospodárska informatika (Bc., Ing., PhD.), Počítačové modelovanie (Bc., Ing.), Počítačové siete (Bc., Ing.), Inteligentné systémy (Bc., Ing., PhD.), Kyberbezpečnosť (Bc., Ing.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-elektrotechniky-a-informatiky0
Spojená Škola umeleckého priemyslu
Spojená Škola umeleckého priemyslu
Hattalova 471
Nižná
Žilinský kraj
propagačná grafika 8296 M grafický dizajn 8604 M grafický dizajn
https://www.ssnizna.sk/
Stredná odborná škola služieb
Stredná odborná škola služieb
Košická 20
Prešov
Prešovský kraj
odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3446 K grafik tlačových médií 6362 M kozmetička a vizážistka 6362 N kozmetička a vizážistka 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6424 H manikér - pedikér 6425 K kaderník-vizážista 6426 L vlasová kozmetika 6446 K kozmetik 6452 H fotograf 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka, propagačná grafika, fotografický dizajn, umelecký krajčír
https://zsssluz.edupage.org/
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
Bratislava
Bratislavský kraj
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (ing.), Chemické a potravinárske stroje a zariadenia (Ing.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-chemickej-a-potravinarskej-technologie
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20
Bratislava
Bratislavský kraj
strojárstvo, strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, klampiar – strojárska výroba, lakovník, mechanik opravár – stroje a zariadenia, autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, autoopravár – karosár, autoopravár – lakovník, predaj a servis vozidiel, autotronik, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle, dopravná prevádzka, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, komerčný pracovník v doprave, prevádzka a ekonomika dopravy, logistika a manažment v cestnej preprave, lodník, dopravná akadémia, mechanik lietadiel – mechanika
https://www.sps-dopravna.sk/
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2
Zlaté Moravce
Nitriansky kraj
mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2497 K mechanik automobilových liniek 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3447 K grafik digitálnych médií 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3757 L dopravná prevádzka 3765 M technika a prevádzka dopravy 3918 M technické lýceum 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 4511 L záhradníctvo 4512 L poľnohospodárstvo 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 4571 H záhradník 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
https://www.soszm.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kračanská cesta 1240/36
Dunajská Streda
Trnavský kraj
mechanik nastavovač 2411 K mechanik nastavovač M 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov M 2433 H obrábač kovov 2433 H obrábač kovov M 2478 F strojárska výroba 2478 F strojárska výroba M 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia M 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2679 K mechanik – mechatronik M 2682 K mechanik počítačových sietí 2682 K mechanik počítačových sietí M 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika M 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 K mechanik elektrotechnik M 3178 F výroba konfekcie 3178 F výroba konfekcie
https://sostds.edupage.org/
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Slovenská 52
Kolárovo
Nitriansky kraj
strojárstvo – podnikanie a služby M 2487 H 01 autoopravár – mechanik M 2682 K mechanik počítačových sietí M 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika M 2962 H pekár M 3661 H murár M 3668 H montér suchých stavieb M 3673 H kachliar M 3688 H kominár M 6292 N hospodárska informatika M 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní M 6352 M obchod a podnikanie M 6362 N kozmetička a vizážistka M 6403 L podnikanie v remeslách a službách M 6426 L vlasová kozmetika M 6444 H čašník, servírka M 6445 H kuchár, kuchárka M 6446 K kozmetik M 6456 H kaderník M 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka M 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii M 6489 H hostinský, hostinská M 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn M 8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu M 8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií M 8260 M propagačné výtvarníctvo M 8261 M propagačná grafika M 8266 M nástenná maľba v architektúre M 8295 M tvorba vitrážového skla a smaltu M 8299 M dizajn interiéru M 8501 L umeleckoremeselné práce M 8523 K tvorba vitrážného skla a smaltu M 8541 H umelecký kováč a zámočník M 8555 H umelecký rezbár M 8564 H umelecký smaltér M 8573 H umelecký keramik M 9245 M ochrana osôb a majetku
https://scholaprivata.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Bratislavská cesta 10
Komárno
Nitriansky kraj
mechanik strojov a zariadení M 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení M 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov M 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby M 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2433 H obrábač kovov M 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba M 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2464 H strojný mechanik 2464 H strojný mechanik M 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia M 2478 F strojárska výroba M 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik M 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 02 autoopravár – elektrikár M 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia M 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika M 2697 K mechanik elektrotechnik M 2697 K mechanik elektrotechnik 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby M 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3355 H stolár M 3355 H stolár # 3383 F spracúvanie dreva(1) # 3383 F spracúvanie dreva(1) M 3447 K grafik digitálnych médií 3447 K grafik digitálnych médií M 3675 H maliar 3675 H maliar M 3678 H inštalatér 3678 H inštalatér M 3686 F stavebná výroba 3686 F stavebná výroba M 3759 K komerčný pracovník v doprave 3759 K komerčný pracovník v doprave M 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6403 L podnikanie v remeslách a službách M 6475 H technicko-administratívny pracovník M 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
https://soskn.edupage.org/
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Fraňa Kráľa 20
Nitra
Nitriansky kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
https://spsnitra.edupage.org/
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
Brezno
Banskobystrický kraj
strojárstvo 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2561 M informačné a sieťové technológie 2682 K mechanik počítačových sietí 3125 L odevníctvo 3152 H 02 krajčír – dámske odevy # 3178 F výroba konfekcie(1) 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3678 H inštalatér 3757 L dopravná prevádzka 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania, obchod a podnikanie, podnikanie v remeslách a službách, prevádzka obchodu, spoločné stravovanie, predavač, asistent predaja, asistentka predaja, technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník, pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii, hostinský, hostinská
Súkromná stredná odborná škola technická
Súkromná stredná odborná škola technická
Dr. Janského 10
Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj
hutník operátor 2285 H zlievač 2287 H modelár 2387 M mechatronika 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2430 H operátor strojárskej výroby 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 3678 H inštalatér 3918 M technické lýceum 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník
https://ssost.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
Bratislava
Bratislavský kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2419 K operátor ekologických zariadení 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2432 H puškár 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2477 F obrábanie kovov 2498 F technické služby v autoservise 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6449 F technické služby v autoservise 6475 H technicko-administratívny pracovník 8501 L umeleckoremeselné práce, zlatník a klenotník
https://www.sostvranovska.sk/
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Hlavná 113
Košice
Košický kraj
elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3739 N elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách - pomaturitné kvalifikačné štúdium 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3765 M technika a prevádzka dopravy 3765 N technika a prevádzka dopravy 3767 M dopravná akadémia 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3792 K poštový manipulant 3795 K klientsky manažér pošty 3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo 3918 M technické lýceum
https://spsdopravnake.sk/
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
Žilina
Žilinský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2493 L predaj a servis vozidiel # 2495 K autotronik(1) 2697 K mechanik elektrotechnik 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 3757 L dopravná prevádzka 3759 K komerčný pracovník v doprave 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 3767 M dopravná akadémia
https://www.sosdza.sk/
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Námestie SNP 5
Partizánske
Trenčiansky kraj
strojárstvo 2381 Q strojárstvo 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2419 K operátor ekologických zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2840 M biotechnológia a farmakológia 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2848 M chemická informatika 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2962 H pekár 2964 H cukrár 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 3125 L odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru 3243 K operátor kožiarskej výroby 3247 K technik obuvníckej výroby 3248 L kožiarstvo 3250 H remenár sedlár 3251 H kožušník 3274 H obuvník 3282 F výroba obuvi # 3283 F výroba koženej galantérie(1) 3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo 3968 M logistika 6317 M obchodná akadémia 6405 K pracovník marketingu 6411 L prevádzka obchodu 6421 L spoločné stravovanie 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár, kuchárka 6445 K kuchár 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 7661 M sociálno-výchovný pracovník 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 8513 K umeleckoremeselné spracúvanie kože
https://sospe.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Hviezdoslavova 5
Rožňava
Košický kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2433 H obrábač kovov 2439 H lakovník 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3355 H stolár # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3447 K grafik digitálnych médií 3650 M staviteľstvo 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3686 F stavebná výroba 3757 L dopravná prevádzka 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo 4561 H 03 poľnohospodár – služby 4572 F poľnohospodárska výroba 4579 F lesná výroba 6292 N hospodárska informatika
https://sostrv.edupage.org/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1
ul. K. Adlera 5
Bratislava
Bratislavský kraj
informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika 2675 N elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika
https://www.adlerka.sk/
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2
Martin - Priekopa
Žilinský kraj
obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 2697 K mechanik elektrotechnik 3757 L dopravná prevádzka 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3759 K komerčný pracovník v doprave 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3762 H železničiar 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3765 M technika a prevádzka dopravy # 3769 K rušnovodič # 3770 H mechanik železničnej prevádzky
https://www.sosd.sk/
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánova 2
Žilina
Žilinský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2487 H 01 autoopravár – mechanik 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technik drevostavieb, stolár, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, stavebníctvo, murár, tesár, montér suchých stavieb, maliar, inštalatér, strechár, stavebná výroba, technik energetických zariadení budov, technické lýceum, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
https://sosstavebna.sk/
Stredná odborná škola železničná
Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
Košice
Košický kraj
mechanik strojov a zariadení 2417 L prevádzka strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2464 H strojný mechanik 2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2676 L zariadenia oznamovacej techniky 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3757 L dopravná prevádzka 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3759 K komerčný pracovník v doprave 3762 H železničiar 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 6405 K pracovník marketingu - blok cestovný ruch 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://soszke.edupage.org/
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7
Spišská Nová Ves
Košický kraj
mechanik počítačových sietí 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby # 3345 K 01 technik drevárskych CNC zariadení - drevárska výroba(1) # 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba(1) 3348 M tvorba nábytku a interiéru 3349 K technik drevostavieb 3355 H stolár 3370 H čalúnnik # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3447 K grafik digitálnych médií 3916 M životné prostredie 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka 4579 F lesná výroba 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách 7237 M informačné systémy a služby 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8248 M kameňosochárstvo 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8269 M tvorba nábytku a interiéru 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8297 M fotografický dizajn 8555 H umelecký rezbár 8557 H umelecký stolár 8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér
https://sosdsnv.edupage.org/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
Prešovský kraj
informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika 2694 M informačné a sieťové technológie 2695 Q počítačové systémy 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3918 M technické lýceum
https://www.spse-po.sk/
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Rybničná 59
Bratislava
Bratislavský kraj
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik
https://sose.edupage.org/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 2
Hálová 16
Bratislava
Bratislavský kraj
informačné a sieťové technológie, multimédiá 2675 M elektrotechnika 2675 N elektrotechnika 2694 M informačné a sieťové technológie 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 N 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3918 M technické lýceum
https://spsehalova.sk/
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
Trenčín
Trenčiansky kraj
klampiar – stavebná výroba 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3650 M staviteľstvo 3650 N staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3684 H strechár 3686 F stavebná výroba 3688 H kominár 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
https://sstn.edupage.org/
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669
Liptovský Mikuláš
Žilinský kraj
mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2866 H gumár plastikár # 2868 K technik spracovania plastov(1) # 2870 Q špecialista spracovania plastov(1) 2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 2982 F potravinárska výroba 2982 L 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba 2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 4512 L poľnohospodárstvo 4524 H agromechanizátor, opravár 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo 4571 H záhradník 4572 F poľnohospodárska výroba
https://www.polytechnika.sk/
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94
Zvolen
Banskobystrický kraj
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 3767 M dopravná akadémia
https://www.dopravnazv.sk/
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61
Nové Zámky
Nitriansky kraj
klampiar – stavebná výroba M 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia M 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení M 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika M 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby M 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3347 L drevárska a nábytkárska výroba M 3348 M tvorba nábytku a interiéru 3355 H stolár M 3355 H stolár 3370 H čalúnnik M 3370 H čalúnnik 3650 M staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, stavebníctvo, stavebníctvo, murár, tesár, kachliar, maliar, inštalatér, strechár, stavebná výroba, kominár, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, podnikanie v remeslách a službách, technicko-administratívny pracovník, dizajn – grafický a priestorový dizajn, umeleckoremeselné práce,umelecký rezbár, umelecký stolár
https://sosstavnz.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1
Michalovce
Košický kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2411 K mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2419 K operátor ekologických zariadení 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2439 H lakovník 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika, mechanik – mechatronik, mechanik počítačových sietí, elektromechanik – silnoprúdová technika, elektromechanik – úžitková technika, mechanik elektrotechnik, biotechnológia a farmakológia, gumár plastikár, potravinárstvo – spracúvanie mlieka, praktická žena, praktické práce, výroba konfekcie, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, stolár, spracúvanie dreva, staviteľstvo, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, stavebníctvo, murár, tesár, montér suchých stavieb, kamenár, maliar, strechár, stavebná výroba, geodézia, kartografia a kataster, prevádzka a ekonomika dopravy, technické a informatické služby – v strojárstve, technické a informatické služby – v elektrotechnike, technické a informatické služby – v stavebníctve, technické lýceum, agropodnikanie – poľnohospodárske služby, agropodnikanie – poľnohospodársky manažment, agropodnikanie – agroturistika, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, ekonomika pôdohospodárstva, ekonomické a administratívne služby v podnikaní, škola podnikania, pracovník marketingu, obchodný pracovník, obchodná pracovníčka, technické služby v autoservise, technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník, sociálno-výchovný pracovník, umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce, umelecký kováč a zámočník, umelecký stolár
https://sostmi.edupage.org/
Súkromná stredná odborná škola DSA
Súkromná stredná odborná škola DSA
Koniarekova 17
Trnava
Trnavský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2417 L prevádzka strojov a zariadení 2447 K mechanik hasičskej techniky 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2679 K mechanik – mechatronik 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3757 L dopravná prevádzka 3759 K komerčný pracovník v doprave 3920 M polytechnika 3968 M logistika 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 8541 H umelecký kováč a zámočník 8557 H umelecký stolár
https://sospolytechnicka-tt.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola elektrotechnická
Spojená Stredná odborná škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18
Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
mechanik nastavovač 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2682 N mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 H 17 elektromechanik-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 2697 K mechanik elektrotechnik 8501 L umeleckoremeselné práce 8545 H zlatník a klenotník
https://sosebb.edupage.org/
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
Bratislavská cesta 3322
Komárno
Nitriansky kraj
Aplikovaná informatika (Bc., Mgr.), Teória vyučovania matematiky a informatiky (PhD.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/ekonomicka-fakulta1
Stredná odborná škola techniky a remesiel
Stredná odborná škola techniky a remesiel
Rákocziho 23
Kráľovský Chlmec
Košický kraj
mechanik strojov a zariadení, strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, strojný mechanik, autoopravár – mechanik, autoopravár – mechanik M 2487 H 02 autoopravár – elektrikár M 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení M 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika M 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 K mechanik elektrotechnik M 3125 L odevníctvo M 3125 L odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby M 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy M 3178 F výroba konfekcie 3178 F výroba konfekcie M 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3347 L drevárska a nábytkárska výroba M 3355 H stolár 3355 H stolár M 3370 H čalúnnik M 3370 H čalúnnik 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení M 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo M 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3661 H murár M 3668 H montér suchých stavieb M 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar 3675 H maliar M 3678 H inštalatér M 3678 H inštalatér 3686 F stavebná výroba M 3686 F stavebná výroba 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3759 K komerčný pracovník v doprave 3968 M logistika 3968 M logistika M 6317 M obchodná akadémia 6317 M obchodná akadémia M 6317 N obchodná akadémia 6317 N obchodná akadémia M 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní M 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy M 6352 M obchod a podnikanie 6352 M obchod a podnikanie M 6426 L vlasová kozmetika M 6426 L vlasová kozmetika 6446 K kozmetik M 6446 K kozmetik 6449 F technické služby v autoservise 6449 F technické služby v autoservise M 6456 H kaderník 6456 H kaderník M 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka M 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 8501 L umeleckoremeselné práce 8501 L umeleckoremeselné práce M 8555 H umelecký rezbár 8555 H umelecký rezbár
https://soussnv.edupage.org/
Stredná odborná škola letecko-technická
Stredná odborná škola letecko-technická
Legionárska 160
Trenčín
Trenčiansky kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2697 K mechanik elektrotechnik 3765 M technika a prevádzka dopravy 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika
https://soslt.edupage.org/
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Tovarnícka 1609
Topoľčany
Nitriansky kraj
mechanik nastavovač 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3125 L odevníctvo 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3668 H montér suchých stavieb 3678 H inštalatér 3757 L dopravná prevádzka 3765 M technika a prevádzka dopravy 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6421 L spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika 6444 H čašník, servírka 6444 K čašník, servírka 6445 H kuchár 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská
https://sostovar.edupage.org/
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Cintorínska 4
Nitra
Nitriansky kraj
autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 3757 L dopravná prevádzka 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie 6362 M kozmetička a vizážistka 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6424 H manikér - pedikér 6426 L vlasová kozmetika 6452 H fotograf 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 9245 M ochrana osôb a majetku
https://sosnr.edupage.org/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Akademická 13
Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj
grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn, odevný dizajnpropagačné výtvarníctvo, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier,staré tlače a knižné väzby
https://supbs.sk/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Závodská cesta 2961
Žilina
Žilinský kraj
podnikanie v remeslách a službách 6421 L spoločné stravovanie 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár, kuchárka
https://sosss.edupage.org/
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700
Gbely
Trnavský kraj
elektrotechnika – energetika 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3178 F výroba konfekcie 3661 H murár 3686 F stavebná výroba 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník
https://sosegbely.edupage.org/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Ivánska cesta 21
Bratislava
Bratislavský kraj
dizajn – priemyselný dizajn 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 M 14 dizajn – odevný dizajn 8223 M úžitková fotografia 8236 M textilné výtvarníctvo 8248 M kameňosochárstvo 8257 Q manažment umenia a kultúry 8258 Q filmová a mediálna tvorba 8259 M animovaná tvorba 8259 Q animovaná tvorba 8263 Q fotografia 8275 Q interiérový dizajn 8291 Q odevný a textilný dizajn 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika 8296 M grafický dizajn 8297 M fotografický dizajn 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru 8602 M priemyselný dizajn 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8609 M textilný dizajn 8609 Q textilný dizajn 8610 M odevný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8614 M dizajn interiéru 8621 Q interiérový dizajn 8625 Q fotografia 8630 M animovaná tvorba 8630 Q animovaná tvorba 8636 Q filmová a mediálna tvorba 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8656 M kameňosochárstvo
https://www.skoladesignu.sk/
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Janka Kráľa 25
Veľké Kapušany
Košický kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia M 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia M 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2561 M informačné a sieťové technológie 2561 M informačné a sieťové technológie M 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika M 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 K mechanik elektrotechnik M 2982 F potravinárska výroba 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3383 F spracúvanie dreva 3678 H inštalatér M 3678 H inštalatér # 3686 F stavebná výroba(1) 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika M 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6421 L spoločné stravovanie 6456 H kaderník 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii M 6489 H hostinský, hostinská
https://sosvkjkrala.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola technická
Spojená Stredná odborná škola technická
Podjavorinskej 22
Prešov
Prešovský kraj
mechanik nastavovač 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3447 K grafik digitálnych médií
https://spojenask.edupage.org/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19
Kežmarok
Prešovský kraj
dizajn – grafický a priestorový dizajn 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8259 M animovaná tvorba 8260 M propagačné výtvarníctvo 8270 M scénická kostýmová tvorba 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera, zvuk, strih 8297 M fotografický dizajn 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8609 M textilný dizajn 8610 M odevný dizajn 8630 M animovaná tvorba 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera,zvuk,strih 8641 M propagačné výtvarníctvo 8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba 8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb
https://supkk.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
Poprad
Prešovský kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2682 K mechanik počítačových sietí 3447 K grafik digitálnych médií 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 8503 K 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 8541 H umelecký kováč a zámočník
https://www.sostpoprad.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Komenského 496/37
Námestovo
Žilinský kraj
mechanik nastavovač 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3650 M staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby 3659 L stavebníctvo, murár, tesár, maliar, inštalatér
https://sousno.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola záhradnícka
Spojená Stredná odborná škola záhradnícka
Brezová 2
Piešťany
Trnavský kraj
životné prostredie 4211 N 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia 4221 Q vidiecka turistika, záhradnícka výroba a služby, záhradný dizajn
https://szaspn.edupage.org/
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
Bratislava
Bratislavský kraj
staviteľstvo 3650 N staviteľstvo 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3692 N geodézia, kartografia a kataster 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
https://stav-geo.edupage.org/
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
Stropkov
Prešovský kraj
strojárstvo 2411 K mechanik nastavovač 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2478 F strojárska výroba 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2676 L zariadenia oznamovacej techniky 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3447 K grafik digitálnych médií 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3680 H podlahár 3686 F stavebná výroba 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3792 K poštový manipulant, technické služby v autoservise, technicko-administratívny pracovník, informačné systémy a služby
https://sosesp.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
Nitriansky kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2413 N mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2419 K operátor ekologických zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2426 N programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2679 K mechanik – mechatronik 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 N mechanik elektrotechnik 6405 K pracovník marketingu 6405 N pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://soustlmace.edupage.org/
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326
Kysucké Nové Mesto
Žilinský kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2478 F strojárska výroba 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3678 H inštalatér 4512 L poľnohospodárstvo 4524 H agromechanizátor, opravár 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo 4572 F poľnohospodárska výroba 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce
https://www.sossknm.sk/
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7
Trnava
Trnavský kraj
staviteľstvo 3650 N staviteľstvo - pomaturitné kvalifikačné štúdium 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
https://spsstt.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Športová 675
Stará Turá
Trenčiansky kraj
mechanik nastavovač, obrábač kovov, informačné a sieťové technológiesprávca inteligentných a digitálnych systémov(1) 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2675 N elektrotechnika 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2694 M informačné a sieťové technológie 2697 K mechanik elektrotechnik 3447 K grafik digitálnych médií 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
http://www.sosstaratura.sk/
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
Prešovský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2682 K mechanik počítačových sietí 2697 K mechanik elektrotechnik 3125 L odevníctvo 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3178 F výroba konfekcie 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3686 F stavebná výroba 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 N 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4236 M ekonomika pôdohospodárstva 4572 F poľnohospodárska výroba 6405 K pracovník marketingu - blok cestovný ruch 6426 L vlasová kozmetika 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6456 H kaderník
https://sosaw.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Okružná 693
Čadca
Žilinský kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, elektromechanik – úžitková technika, mechanik elektrotechnik, operátor odevnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, inštalatér, strechár, dopravná prevádzka, komerčný pracovník v doprave
https://sostca.edupage.org/
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Mnoheľova 828
Poprad
Prešovský kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika 3650 M staviteľstvo 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8261 M propagačná grafika
https://spspp.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Kalinčiakova 1584/8
Fiľakovo
Banskobystrický kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2413 K mechanik strojov a zariadení M 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení M 2415 L plynárenstvo 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov M 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik M 2464 H strojný mechanik 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik M 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení M 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia M 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika - vyššie odborné štúdium 2675 Q elektrotechnika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik, mechanik elektrotechnik, výroba konfekcie, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, drevárska a nábytkárska výroba, drevárska a nábytkárska výroba, stolár, grafik tlačových médií, inštalatér, strechár, dopravná prevádzka, dopravná prevádzka, technické a informatické služby – v strojárstve, poľnohospodárstvo, agromechanizátor, opravár, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, poľnohospodár – služby, záhradník, technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník
https://technifi.edupage.org/
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova ulica 104
Ružomberok
Žilinský kraj
strojárstvo 2413 K mechanik strojov a zariadení 2417 L prevádzka strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 2860 K chemik operátor 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3432 M obalová technika 3757 L dopravná prevádzka 3759 K komerčný pracovník v doprave 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3918 M technické lýceum
https://www.sosprk.sk/
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
Nitriansky kraj
Automobilová doprava (Bc.), Výrobné technológie pre automobilový priemysel (Bc.), Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (Bc., Ing.), Riadiace systémy vo výrobnej technike (bc., Ing.), Automobilové dopravné systémy (Ing.), Manažérstvo prevádzky techniky (Bc., Ing.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/technicka-fakulta
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Rastislavova 332
Nováky
Trenčiansky kraj
operátor ekologických zariadení 2447 K mechanik hasičskej techniky 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2840 M biotechnológia a farmakológia # 2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel(1) 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 2848 M chemická informatika 2849 M kontrolné analytické metódy 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2860 K chemik operátor # 2868 K technik spracovania plastov(1) # 2870 Q špecialista spracovania plastov(1) 2880 K chémia a životné prostredie 2885 M chemická výroba 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy # 2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel(1) 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 2950 M poradenstvo vo výžive 2951 M výživa a šport 2958 M kontrolór potravín 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3917 N 04 technické a informatické služby – v chémii
http://www.sosnovaky.sk/
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove / Fakulta špeciálnej techniky
I.Krasku 491/30 / Ku kyselke 469
Púchov / Trenčín?
Trenčiansky kraj
https://www.portalvs.sk/sk/hladat?sort=&orderby=&gridlayout=&sgroup=&field=2381&level=&university=719000000&search=&submit= https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-specialnej-techniky
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9
Levoča
Prešovský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, obrábač kovov, strojný mechanik, autoopravár – mechanik, autoopravár – elektriká, autoopravár – karosár, technické služby v autoservise, mechanik počítačových sietí, operátor potravinárskej výroby, pekárcukrár 2977 H cukrár kuchár 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3178 F výroba konfekcie 3686 F stavebná výroba 3757 L dopravná prevádzka 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4524 H agromechanizátor, opravár 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 4572 F poľnohospodárska výroba 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu - blok záhradnícke výrobky 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár
http://www.souplevoca.sk/
Stredná odborná škola chemická
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50
Bratislava
Bratislavský kraj
2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu - vyššie odborné štúdium 2840 M biotechnológia a farmakológia 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia # 2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel(1) 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 2848 M chemická informatika 2849 M kontrolné analytické metódy 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2860 K chemik operátor # 2868 K technik spracovania plastov(1) # 2870 Q špecialista spracovania plastov(1) 2880 K chémia a životné prostredie 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy 2890 L chemický a farmaceutický priemysel # 2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel(1) 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3918 M technické lýceum 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka Stredné odborné školy.
https://www.sosch.sk/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1253
Poprad
Prešovský kraj
strojárstvo – podnikanie a služby 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2697 K mechanik elektrotechnik 2964 H cukrár 2978 H cukrár pekár 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3757 L dopravná prevádzka 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu, prevádzka obchodu, spoločné stravovanie, obchodný pracovník, obchodná pracovníčka, čašník, servírka, kuchár, kuchárka, aranžér, kaderník, predavač, asistent predaja, asistentka predaja
https://ssossnp.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Bratislavská 439/18
Dubnica nad Váhom
Trenčiansky kraj
mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2679 N mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3447 K grafik digitálnych médií 3678 H inštalatér 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 8555 H umelecký rezbár 8557 H umelecký stolár
https://sosdca.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120
Snina
Prešovský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2954 H mäsiar 2964 H cukrár 2977 H cukrár kuchár 2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 3355 H stolár 3757 L dopravná prevádzka 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 6317 M obchodná akadémia 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6332 Q daňové služby - vyššie odborné štúdium 6355 M služby v cestovnom ruchu 6362 M kozmetička a vizážistka 6411 L prevádzka obchodu 6421 L spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika 6445 H kuchár 6456 H kaderník 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská 9245 M ochrana osôb a majetku
https://zsssnina.edupage.org/
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
Žilina
Žilinský kraj
elektrotechnika – energetika 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
http://www.soseza.sk/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola ELBA
Smetanova 2
Prešov
Prešovský kraj
mechatronika 2675 M elektrotechnika 2982 F potravinárska výroba 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3179 F textilná výroba 3432 M obalová technika 3650 M staviteľstvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3680 H podlahár 3686 F stavebná výroba 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3920 M polytechnika 4572 F poľnohospodárska výroba 4579 F lesná výroba 6362 M kozmetička a vizážistka 6362 N kozmetička a vizážistka, kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka, technicko-administratívny pracovník, úžitková maľba, úžitková fotografia, konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba, propagačná grafika, grafika vizuálnych komunikácií
https://ssoselba.edupage.org/
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina Ilkovičova 6
Bratislava
Bratislavský kraj
Biotechnológie (Mgr., PhD.), Teoretická a počítačová chémia (Mgr., PhD.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/prirodovedecka-fakulta
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya
Medvedzie 133/1
Tvrdošín
Žilinský kraj
mechatronika 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3918 M technické lýceum
https://www.sstv.sk/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15
Košice
Košický kraj
dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 N 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 N 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 8259 M animovaná tvorba 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8271 M digitálna maľba - koncept art 8272 M dizajn digitálnych aplikácií 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 8289 M keramický dizajn 8292 M dizajn exteriéru 8297 M fotografický dizajn 8298 M odevný dizajn 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8610 M odevný dizajn 8613 M dizajn exteriéru 8619 M keramický dizajn # 8627 M digitálna maľba - koncept art(1) # 8628 M dizajn digitálnych aplikácií(1) 8630 M animovaná tvorba 8641 M propagačné výtvarníctvo 8642 M 02 scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba 8651 M 0 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
https://supke.sk/
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Ul. Sibírska 1
Trnava
Trnavský kraj
prevádzka strojov a zariadení, mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3447 K grafik digitálnych médií 3693 K technik energetických zariadení budov 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník
https://sose-trnava.edupage.org/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Nerudova 13
Hlohovec
Trnavský kraj
grafický dizajn, fotografický dizajn
http://www.soshlohovec.sk/
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Letná 1/9
Košice
Košický kraj
Strojné inžinierstvo (Ing.), Počítačová podpora výrobných technológií (ing.) - PREŠOV, Priemyselný manažment (Ing.) - PREŠOV Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) (Ing.), Inteligentné technológie v priemysle (Ing.) - PREŠOV, Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby (Bc.), Automobilová výroba (Bc.), Dopravná technika a logistika (Ing.), Automobilová výroba (Bc., Ing.), Technológie automobilovej výroby (Ing.) -PREŠOV
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/strojnicka-fakulta0
Stredná odborná škola informačných technológií
Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30
Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
správca inteligentných a digitálnych systémov(1) 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3447 K grafik digitálnych médií 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3795 K klientsky manažér pošty 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://www.sos-it.sk/
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Ul. SNP 41
Šahy
Nitriansky kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby M 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2464 H strojný mechanik 2464 H strojný mechanik M 3125 L odevníctvo 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3370 H čalúnnik 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve M 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 4524 H agromechanizátor, opravár M 4524 H agromechanizátor, opravár 4571 H záhradník 4571 H záhradník M 4572 F poľnohospodárska výroba 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní M 6341 M škola podnikania 6341 M škola podnikania M 6355 M služby v cestovnom ruchu M 6355 M služby v cestovnom ruchu 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6403 L podnikanie v remeslách a službách M 6421 L spoločné stravovanie M 6421 L spoločné stravovanie 6426 L vlasová kozmetika 6444 H čašník, servírka M 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár M 6445 H kuchár 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka
https://sossahy.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Prešovský kraj
výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 2962 H pekár 2964 H cukrár 2982 F potravinárska výroba 3125 L odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 02 krajčír – dámske odevy # 3178 F výroba konfekcie(1) 3447 K grafik digitálnych médií 6411 L prevádzka obchodu 6421 L spoločné stravovanie 6424 H manikér - pedikér 6426 L vlasová kozmetika 6442 K obchodný pracovník 6444 H čašník, servírka 6444 K čašník, servírka 6445 H kuchár, kuchárka 6445 K kuchár 6446 K kozmetik 6452 H fotograf 6456 H kaderník 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská 8261 M propagačná grafika 8297 M fotografický dizajn 8298 M odevný dizajn
https://sosvt.edupage.org/
Stredná priemyselná škola technická
Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
Bardejov
Prešovský kraj
strojárstvo, informačné a sieťové technológieelektrotechnika 3650 M staviteľstvo 3650 N staviteľstvo 3765 M technika a prevádzka dopravy 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo 3918 M technické lýceum 3965 N bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania
https://www.spsbj.sk/
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
Svidník
Prešovský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2433 H obrábač kovov 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2682 K mechanik počítačových sietí 2697 K mechanik elektrotechnik 2955 H mäsiar, lahôdkár 3125 L odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3178 F výroba konfekcie 3355 H stolár 3447 K grafik digitálnych médií 3661 H murár 3663 H tesár 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3759 K komerčný pracovník v doprave 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3918 M technické lýceum 6362 M kozmetička a vizážistka 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu 6426 L vlasová kozmetika 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár 6456 H kaderník 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka
http://www.sossvidnik.edu.sk/
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404/1
Dolný Kubín - Kňažia
Žilinský kraj
hutník 2285 H zlievač 2411 K mechanik nastavovač 2411 N mechanik nastavovač - pomaturitné kvalifikačné štúdium 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, autoopravár – karosár, mechanik – mechatronik, elektromechanik – silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik, cukrár, potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba, výroba konfekcie, dopravná prevádzka, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby, viazač – aranžér kvetín, pracovník marketingu, obchodný pracovník, obchodná pracovníčka, technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník
https://sospknazia.edupage.org/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Nivy 2
Šaľa
Nitriansky kraj
elektrotechnika 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2848 M chemická informatika 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii
https://spojenaskolanivysala.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Gottwaldova 70/43
Želovce
Banskobystrický kraj
pekár 2964 H cukrár 2982 F potravinárska výroba 2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 3668 H montér suchých stavieb 3916 M životné prostredie 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo 4211 M 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4211 N 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 4236 M ekonomika pôdohospodárstva 4511 L záhradníctvo 4561 H 03 poľnohospodár – služby 4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku 4569 H viazač – aranžér kvetín 4571 H záhradník 4572 F poľnohospodárska výroba 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja
https://sos-zelovce.edupage.org/
Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632
Topoľčany
Nitriansky kraj
strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 3916 M životné prostredie 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo 4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4246 M bioenergetika 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 4524 H agromechanizátor, opravár 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku 4571 H záhradník 4572 F poľnohospodárska výroba 6475 H technicko-administratívny pracovník
https://sosagro.edupage.org/
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Pílska 7
Topoľčany
Nitriansky kraj
mechanik počítačových sietí 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby # 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba(1) 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3348 M tvorba nábytku a interiéru 3349 K technik drevostavieb 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3383 F spracúvanie dreva 3663 H tesár 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 3968 M logistika 6403 L podnikanie v remeslách a službách 8221 M dizajn 8269 M tvorba nábytku a interiéru 8501 L umeleckoremeselné práce 8557 H umelecký stolár
https://www.sosdrevarska.sk/
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17
Zvolen
Banskobystrický kraj
mechanik počítačových sietí 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3336 M 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov 3336 N 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby # 3345 K 01 technik drevárskych CNC zariadení - drevárska výroba(1) 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3348 M tvorba nábytku a interiéru 3349 K technik drevostavieb 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3663 H tesár 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 8261 M propagačná grafika 8269 M tvorba nábytku a interiéru
https://sosdrev.edupage.org/
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Tajovského 40
Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (Bc.), Aplikovaná informatika (Mgr.), Matematická analýza (PhD.), Matematika v analýze dát a vo financiách (Mgr.), Matematika (Bc.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-prirodnych-vied0
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií / Fakulta riadenia a informatiky
Univerzitná 8215/1
Žilina
Žilinský kraj
Počítačové inžinierstvo (Bc., Ing.), Informačné systémy (Ing.), Informatika (Bc.), Aplikovaná informatika (PhD.), Komunikačné a informačné technológie (Bc.), Multimediálne technológie (Bc., Ing.), Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo (Ing.), Telekomunikácie (PhD.), Biomedicínska informatika (ing.), Informačné a sieťové technológie (Bc.), Aplikované sieťové inžinierstvo (Ing.), Informatika a riadenie (Bc.), Inteligentné informačné systémy (ing.), Automatizácia (Bc.), Riadenie procesov (Ing., PhD.),
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-riadenia-a-informatiky
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23
Košice
Košický kraj
modelár 2381 Q strojárstvo - vyššie odborné štúdium 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2419 K operátor ekologických zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2675 Q elektrotechnika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3178 F výroba konfekcie 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3370 H čalúnnik # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3650 M staviteľstvo 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3661 H murár 3663 H tesár # 3667 K technik vodár vodohospodár(1) 3668 H montér suchých stavieb 3672 H kamenár 3673 H kachliar 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3680 H podlahár 3684 H strechár 3686 F stavebná výroba 3693 K technik energetických zariadení budov 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 6449 F technické služby v autoservise
https://www.soskuke.sk/
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu 2781/25
Trnava
Trnavský kraj
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (Bc.), Mechatronika v technologických zariadeniach (bc.), Materiálové inžinierstvo (Bc.), Výrobné tehnológie (Bc.), Priemyselné manažérstvo (Bc., Ing.), Počítačová podpora návrhu a výroby (ing.), Počítačová podpora výrobných technológií (Bc.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/materialovotechnologicka-fakulta-trnava
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059
Snina
Prešovský kraj
strojárstvo 2675 M elektrotechnika 2697 K mechanik elektrotechnik, technika a prevádzka dopravy, technické a informatické služby – v strojárstve, technické lýceum
https://sps-snina.edupage.org/
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika
Vajanského 23
Levice
Nitriansky kraj
dizajn – priemyselný dizajn, propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8270 M scénická kostýmová tvorba 8283 M reklamná tvorba 8296 M grafický dizajn 8297 M fotografický dizajn 8298 M odevný dizajn 8602 M priemyselný dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8610 M odevný dizajn 8633 M reklamná tvorba 8641 M propagačné výtvarníctvo 8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba
https://suplbielika.edupage.org/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24
Svidník
Prešovský kraj
propagačná grafika 8283 M reklamná tvorba 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8298 M odevný dizajn 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8610 M odevný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8633 M reklamná tvorba 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8641 M propagačné výtvarníctvo
https://supsvidnik.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola strojnícka
Spojená Stredná odborná škola strojnícka
Československej armády 24
Martin
Žilinský kraj
hutník operátor 2285 H zlievač 2287 H modelár 2381 Q strojárstvo - vyššie odborné štúdium 2411 K mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2419 K operátor ekologických zariadení 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, strojárska výroba, autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, autoopravár – karosár, autoopravár – lakovník, mechanik špecialista automobilovej výroby, technické služby v autoservise, počítačové systémy, mechanik – mechatronik, mechanik počítačových sietí, elektromechanik – silnoprúdová technika, elektromechanik – automatizačná technika, mechanik elektrotechnik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, drevárska a nábytkárska výroba, stolár, spracúvanie dreva, maliar, technik energetických zariadení budov, technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo, technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
https://ssmt.edupage.org/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Brezová 2
Piešťany
Trnavský kraj
informačné a sieťové technológie 2567 M multimédiá 2569 M informačné a digitálne technológie 2675 M elektrotechnika 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
https://info-spsepn.edupage.org/
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Univerzitná 8215/1
Žilina
Žilinský kraj
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/strojnicka-fakulta1
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1
Poprad - Matejovce
Prešovský kraj
nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 6442 K obchodný pracovník
https://www.sosematej.sk/
Spojená Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená Stredná odborná škola techniky a služieb
Kollárova 17
Sečovce
Košický kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2478 F strojárska výroba 2561 M informačné a sieťové technológie 2682 K mechanik počítačových sietí 3125 L odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3178 F výroba konfekcie 3661 H murár # 3686 F stavebná výroba(1) 6292 N hospodárska informatika 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie 6421 L spoločné stravovanie 6444 H čašník, servírka 6444 K čašník, servírka 6445 H kuchár, kuchárka 6445 K kuchár 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská 6851 N sociálno-právna činnosť 9245 M ochrana osôb a majetku
https://gdusecovce.edupage.org/a/stredna-odborna-skola-techniky-a-sluzieb
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21
Bratislava
Bratislavský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, klampiar – stavebná výroba, strojný mechanik, strojárska výroba, autoopravár – mechanik, elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí, elektromechanik – silnoprúdová technika, elektromechanik-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, mechanik elektrotechnik, stolár, staviteľstvo, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, stavebníctvo, murár, tesár, montér suchých stavieb, kamenár, kachliar, maliar, inštalatér, podlahár, strechár, stavebná výroba, technik energetických zariadení budov, ekonomické a administratívne služby v podnikaní, škola podnikania, podnikanie v remeslách a službách, technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník
http://sostar.sk/
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23
Trnava
Trnavský kraj
elektrotechnika 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3739 N elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3760 N prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 3767 M dopravná akadémia 3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo
https://spsdtt.sk/
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta informatiky a informačných technológií?
Ilkovičová 3 / Ilkovičova 6276/2
Bratislava
Bratislavský kraj
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo (Bc., Ing.), Elektronika (Bc.), Kozmické inžinierstvo/Space engineering (Ing., PhD.), Elektrotechnika (Bc.), Aplikovaná elektrotechnika (Ing.), Multimediálne informačné a komunikačné technológie (Ing.), Telekomunikácie (PhD.), Aplikovaná informatika (Bc., Ing., PhD.), Telekomunikácie (PhD.), Informačná bezpečnosť (Ing.), Informatika (Bc.), Inteligentné softvérové systémy (Ing.), Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (Bc., Ing., PhD.), Aplikovaná mechanika a mechatronika (Bc., Ing.), Robotika a kybernetika (Bc., Ing., PhD.), Riadenie procesov (Bc.), Automobilová mechatronika (Bc.), Aplikovaná mechatronika a elektromobilita (ing.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-elektrotechniky-a-informatiky https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-informatiky-a-informacnych-technologii
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22
Zlaté Moravce
Nitriansky kraj
mechanik nastavovač 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 H 17 elektromechanik-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 N mechanik elektrotechnik 3968 M logistika 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
https://sostzm.edupage.org/
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola elektrotechnická
J. Kollára 536/1
Liptovský Hrádok
Žilinský kraj
strojný mechanik, autoopravár – elektrikár, informačné a sieťové technológie, multimédiá, elektrotechnika – elektronické zariadenia, elektrotechnika, elektrotechnika, mechanik počítačových sietí, elektromechanik – úžitková technika, informačné a sieťové technológie, mechanik elektrotechnik, technické a informatické služby – v elektrotechnike
http://www.soselh.sk/
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu
Štefánikova 39
Svit
Prešovský kraj
mechanik opravár – stroje a zariadenia, biotechnológia a farmakológia, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, technik pre chemický a farmaceutický priemysel(1) 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 3125 M odevníctvo 3151 H pletiar 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing # 3178 F výroba konfekcie(1) 3179 F textilná výroba 3446 K grafik tlačových médií 3457 K operátor tlače 3473 H 07 polygraf – tlačiar 3759 K komerčný pracovník v doprave 3918 M technické lýceum 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6475 H technicko-administratívny pracovník
https://sossvit.edupage.org/
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravná
Školská 66
Trenčín
Trenčiansky kraj
elektromechanik – silnoprúdová technika 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3757 L dopravná prevádzka 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3759 K komerčný pracovník v doprave 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3762 H železničiar 3767 M dopravná akadémia 3792 K poštový manipulant, klientsky manažér pošty, životné prostredie, logistika, pracovník marketingu - blok cestovný ruch, obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://www.dopravnaakademia.sk/
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 39
Trnava
Trnavský kraj
mechanik nastavovač 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2493 L predaj a servis vozidiel # 2495 K autotronik(1) 2497 K mechanik automobilových liniek 2679 K mechanik – mechatronik 3757 L dopravná prevádzka
https://sosatt.edupage.org/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Kyslá 214
Hodruša - Hámre
Banskobystrický kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 M 14 dizajn – odevný dizajn 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií - špecializačné štúdium 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 8503 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce 8503 K 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 8545 H zlatník a klenotník, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, grafika vizuálnych komunikácií, propagačné výtvarníctvo, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plast. rytie kovov
http://ssushh.sk/uvod/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32
Prievidza
Trenčiansky kraj
baníctvo 2176 H mechanik banských prevádzok 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3348 M tvorba nábytku a interiéru 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3650 M staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar, inštalatér, podlahár, strechár, stavebná výroba, dopravná prevádzka, prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, technické a informatické služby – v stavebníctve, tvorba nábytku a interiéru, umeleckoremeselné práce, umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce, umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce, umelecký stolár, umelecký čalúnnik a dekoratér
http://www.sospd.sk/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Vodárenská 3
Prešov
Prešovský kraj
dizajn – grafický a priestorový dizajn 8222 M úžitková maľba 8223 M úžitková fotografia 8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8259 M animovaná tvorba 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8269 M tvorba nábytku a interiéru 8270 M scénická kostýmová tvorba 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 8276 Q produktová tvorba - špecializačné štúdium 8278 M maskérska tvorba 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8283 M reklamná tvorba 8289 M keramický dizajn 8292 M dizajn exteriéru 8296 M grafický dizajn 8299 M dizajn interiéru 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8609 M textilný dizajn 8610 M odevný dizajn 8613 M dizajn exteriéru 8614 M dizajn interiéru 8616 M dizajn a tvarovanie dreva 8619 M keramický dizajn 8623 Q produktová tvorba 8630 M animovaná tvorba 8633 M reklamná tvorba, propagačné výtvarníctvo, scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba, scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba, scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba, úžitková maľba, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
https://sup-po.edupage.org/
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola strojnícka
Partizánska cesta 76
Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2439 H lakovník 2464 H strojný mechanik 2477 F obrábanie kovov 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2493 L predaj a servis vozidiel 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 M elektrotechnika 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2694 M informačné a sieťové technológie 2697 K mechanik elektrotechnik 3125 L odevníctvo # 3136 K procesný technik odevnej výroby(1) 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3247 K technik obuvníckej výroby 3274 H obuvník 3434 K operátor obalových materiálov 3447 K grafik digitálnych médií 3473 H polygraf 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 N 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3918 M technické lýceum 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách, pracovník marketingu, obchodný pracovník, obchodná pracovníčka, pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii, hostinský, hostinská
https://spsbn.edupage.org/
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
T. G. Masaryka 24
Trnava
Trnavský kraj
Enviromentálne inžinierstvo (Bc., Ing., PhD.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-ekologie-a-environmentalistiky
Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká 14
Senec
Bratislavský kraj
strojárstvo 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2493 L predaj a servis vozidiel 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 3916 M životné prostredie 3918 M technické lýceum 6292 N hospodárska informatika 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6411 L prevádzka obchodu 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
https://sossenec.edupage.org/
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5
Bratislava
Bratislavský kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2423 H nástrojár 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2493 L predaj a servis vozidiel # 2495 K autotronik(1) 2497 K mechanik automobilových liniek 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik # 6481 H skladový operátor
https://skola.dualnaakademia.sk/
Stredná odborná škola podnikania
Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
Prešov
Prešovský kraj
odevníctvo 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6312 Q cestovný ruch a hotelierstvo 6314 Q cestovný ruch 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6335 Q medzinárodné podnikanie 6341 M škola podnikania 6354 M služby a súkromné podnikanie 6355 M služby v cestovnom ruchu 6403 L podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 7237 M informačné systémy a služby 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru
https://sospodnikania.sk/
Stredná priemyselná škola technická
Stredná priemyselná škola technická
Komenského 1
Trnava
Trnavský kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2675 M elektrotechnika 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie
https://spstt.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola automobilová
Spojená Stredná odborná škola automobilová
Školská 7
Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2432 H puškár 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2493 L predaj a servis vozidiel # 2495 K autotronik(1) 3757 L dopravná prevádzka
https://sosabb.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Ul. Slov. partizánov 1129/49
Považská Bystrica
Trenčiansky kraj
klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3650 M staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3684 H strechár 3757 L dopravná prevádzka 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6475 H technicko-administratívny pracovník
http://www.sospb.sk/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Fučíkova ul. 426
Sládkovičovo
Trnavský kraj
strojárstvo 2381 M strojárstvo M 3447 K grafik digitálnych médií 3447 K grafik digitálnych médií M 6317 M obchodná akadémia 6317 M obchodná akadémia
http://www.ssos-sladkovicovo.sk/
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Petőfiho 2
Komárno
Nitriansky kraj
strojárstvo 2381 M strojárstvo M 2675 M elektrotechnika 2675 M elektrotechnika M 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve M 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3918 M technické lýceum 3918 M technické lýceum
https://www.spskn.sk/
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1
Dubnica nad Váhom
Trenčiansky kraj
hutníctvo, strojárstvo, strojárstvo 2387 M mechatronika 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
http://www.spsdub.sk/
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055
Vranov nad Topľou
Prešovský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2848 M chemická informatika 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3348 M tvorba nábytku a interiéru 3355 H stolár 3663 H tesár 3757 L dopravná prevádzka 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva, technické lýceum, ochrana osôb a majetku pred požiarom, hospodárska informatika, tvorba nábytku a interiéru, umelecký kováč a zámočník
https://sosdvv.edupage.org/
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
Postupimská 37
Košice
Košický kraj
mechanik počítačových sietí 2682 N mechanik počítačových sietí 3447 K grafik digitálnych médií 3447 N grafik digitálnych médií 6292 N hospodárska informatika 6317 M obchodná akadémia 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 6317 N obchodná akadémia 6323 K hotelová akadémia 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 N manažment regionálneho cestovného ruchu 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6332 Q daňové služby 6352 M obchod a podnikanie 6355 M služby v cestovnom ruchu 6355 N služby v cestovnom ruchu 6362 M kozmetička a vizážistka 6362 N kozmetička a vizážistka 6445 H kuchár, kuchárka 6445 K kuchár 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka M 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 N 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn
https://www.ssoske.sk/
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina F1
Bratislava
Bratislavský kraj
Bioinformatika (Bc.), Optika, lasery a optická spektroskopia (Mgr.), Technická fyzika (Bc.), Informatika (Bc., Mgr., PhD.), Aplikovaná informatika (Bc., Mgr.), Teória vyučovania informatiky (PhD.), Dátová veda (Bc.), Počítačová grafika a geometria (Mgr.), Aplikovaná matematika (PhD.), Ekonomická a finančná matematika (Bc.), Poistná matematika (Bc.), Matematika (Mgr.), Pravdepodobnosť a matematická štatistika (Mgr.),
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Sama Chalupku 1938/12B
Prievidza
Trenčiansky kraj
informačné a sieťové technológie 7662 M animátor voľného času 7670 M pedagogický asistent
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta (alebo niečo je Filozofická?)
Šrobárova 2
Košice
Košický kraj
Biológia-informatika (Bc.), Fyzika - informatika (Bc.), Aplikovaná informatika (Bc.), Informatika (Bc., Mgr., PhD.), Analýza dát a umelá inteliigencia (Bc., Mgr.), Nemecký jazyk a literatúra - informatika (Bc.), Fyzika - informatika (Bc.), Geografia - informatika (Bc.), Biológia - informatika (Bc.), Chémia - informatika (Bc.), Matematika - informatika (bc.), Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Bc.), Britské a americké štúdiá - informatika (Bc.), Matematika (Bc.), Ekonomická a finančná matematika (Bc., Mgr.), Manažérska matematika (Bc., Mgr.), Matematika - fyzika (Bc.), Matematika - psychológia (bc.), Diskrétna matematika(PhD.), Teória vyučovania matematiky (PhD.),
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/prirodovedecka-fakulta0
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Námestie slobody 17
Bratislava
Bratislavský kraj
Aplikovaná mechanika (PhD.), Procesná technika (PhD.), Metrológia (PhD.), Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (Bc.), Automobily a mobilné pracovné stroje (Bc.), Aplikovaná mechanika a mechatronika (Bc.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/strojnicka-fakulta
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
Slov.partizánov 1132/52
Považská Bystrica
Trenčiansky kraj
strojárstvo 2561 M informačné a sieťové technológie 2694 M informačné a sieťové technológie 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 N 02 technické a informatické služby – v strojárstve
http://www.spspb.sk/
Stredná odborná škola podnikania
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45
Žilina
Žilinský kraj
mäsiar, lahôdkár 2962 H pekár 2964 H cukrár 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu 6411 L prevádzka obchodu 6441 N kníhkupec 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6451 H aranžér 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja # 6481 H skladový operátor
https://sospza.sk/newsite/
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Nám. J. Herdu 2
Trnava
Trnavský kraj
Biotechnológie (Bc., Mgr., PhD.), Inžinierstvo životného prostredia (Ing.), Aplikovaná informatika (Bc., Mgr.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-prirodnych-vied2
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
SNP 413/8
Myjava
Trenčiansky kraj
strojárstvo 2381 Q strojárstvo - vyššie odborné štúdium 2387 M mechatronika 2411 K mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2477 F obrábanie kovov 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 M elektrotechnika 2866 H gumár plastikár # 2868 K technik spracovania plastov(1) 3757 L dopravná prevádzka 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3918 M technické lýceum 3968 M logistika 6292 N hospodárska informatika 6421 L spoločné stravovanie 6445 H kuchár 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník
https://spsmyj.edupage.org/
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20
Bratislava
Bratislavský kraj
strojárstvo 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2493 L predaj a servis vozidiel # 2495 K autotronik(1) 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 3757 L dopravná prevádzka 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3759 K komerčný pracovník v doprave 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3766 H lodník 3767 M dopravná akadémia 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika, mechanik lietadiel – avionika 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
https://www.sps-dopravna.sk/
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11
Bratislava
Bratislavský kraj
tvorba nábytku a interiéru 8207Q sklársky dizajn 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 8223 M úžitková fotografia 8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8248 M kameňosochárstvo 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8269 M tvorba nábytku a interiéru 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8289 M keramický dizajn 8296 M grafický dizajn, priemyselný dizajn, grafický dizajn, fotografický dizajn, textilný dizajn, textilný dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, keramický dizajn, propagačné výtvarníctvo, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb, kameňosochárstvo
https://supkaba.sk/
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola strojnícka
ul. pplk. Pľjušťa 29
Skalica
Trnavský kraj
strojárstvo 2411 K mechanik nastavovač 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2430 H operátor strojárskej výroby 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 6403 L podnikanie v remeslách a službách
https://www.sosskalica.sk/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova ul. č. 2490/13
Topoľčany
Nitriansky kraj
úžitková maľba 8223 M úžitková fotografia 8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8270 M scénická kostýmová tvorba 8298 M odevný dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8609 Q textilný dizajn 8610 M odevný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8619 M keramický dizajn 8641 M propagačné výtvarníctvo 8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba 8644 M úžitková maľba
https://www.ssup.sk/
Spojená Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským
Spojená Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71
Senec
Bratislavský kraj
logistika M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu M 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní M 6341 M škola podnikania M 6355 M služby v cestovnom ruchu M 6405 K pracovník marketingu M 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka M 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť M 7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - pomaturitné kvalifikačné štúdium M 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo M 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné kvalifikačné štúdium M 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn
https://www.sosvjmsenec.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Ul.Esterházyovcov 712/10
Galanta
Trnavský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2433 H obrábač kovov 2433 H obrábač kovov M 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia M 2478 F strojárska výroba 2478 F strojárska výroba M 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik M 2487 H 02 autoopravár – elektrikár M 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 03 autoopravár – karosár M 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2487 H 04 autoopravár – lakovník M 2679 K mechanik – mechatronik 2679 K mechanik – mechatronik M 3757 L dopravná prevádzka 4524 H agromechanizátor, opravár M 4524 H agromechanizátor, opravár 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4572 F poľnohospodárska výroba 4572 F poľnohospodárska výroba
https://sostechga.edupage.org/
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13
Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj
biotechnológia a farmakológia 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2848 M chemická informatika 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3660 M vodné hospodárstvo 3916 M životné prostredie 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8245 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov 8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 8245 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby 8245 N 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8298 M odevný dizajn
https://mikovini.sk/
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Univerzitná 8215/1
Žilina
Žilinský kraj
Elektrooptika (Bc.), Elektrotechnika (Bc.), Biomedicínske inžinierstvo (Bc., Ing.), Výkonové elektronické systémy (Ing.), Silnoprúdová elektrotechnika (PhD.), Teoretická elektrotechnika (PhD.), Fotonika (Ing.)., Elektrotechnológie a materiály (PhD.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/elektrotechnicka-fakulta
Stredná odborná škola informačných technológií
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1
Bratislava
Bratislavský kraj
elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3756 L poštová prevádzka 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3792 K poštový manipulant, klientsky manažér pošty 6405 K pracovník marketingu, obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://www.sositba.sk/
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
Humenné
Prešovský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2561 M informačné a sieťové technológie 2567 M multimédiá 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2694 M informačné a sieťové technológie 3355 H stolár # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3673 H kachliar 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3680 H podlahár 3686 F stavebná výroba 3688 H kominár 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3792 K poštový manipulant 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4571 H záhradník 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok stavebníctvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník
https://soshe.edupage.org/
Stredná odborná škola chemická
Stredná odborná škola chemická
Nerudova 13
Hlohovec
Trnavský kraj
biotechnológia a farmakológia 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2848 M chemická informatika 2860 K chemik operátor # 2861 H prevádzkový chemik(1) 2880 K chémia a životné prostredie 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy 2890 L chemický a farmaceutický priemysel # 2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel(1) 2982 L 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov 3125 L odevníctvo 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3918 M technické lýceum 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6362 M kozmetička a vizážistka 6362 N kozmetička a vizážistka 6426 L vlasová kozmetika 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka, úžitková maľba, propagačná grafika, fotografický dizajn, odevný dizajn
http://www.soshlohovec.sk/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Sklenárova 7
Bratislava
Bratislavský kraj
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8258 Q filmová a mediálna tvorba 8259 M animovaná tvorba 8259 Q animovaná tvorba 8288 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba 8288 M 02 scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba 8288 M 03 scénické výtvarníctvo-štukatérska tvorba 8288 M 04 scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba 8288 M 05 scénické výtvarníctvo-tvarovanie dreva 8288 M 06 scénické výtvarníctvo-tvorba a konštrukcia scény 8290 M masmediálna tvorba 8291 Q odevný a textilný dizajn 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera, zvuk, strih 8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika 8603 M grafický a priestorový dizajn 8606 M fotografický dizajn 8609 Q textilný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8630 M animovaná tvorba 8630 Q animovaná tvorba 8635 M masmediálna tvorba 8636 Q filmová a mediálna tvorba 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba-kamera,zvuk,strih 8637 M 02 obrazová a zvuková tvorba-umelecká produkcia 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba 8642 M 02 scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba 8642 M 04 scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba 8642 M 05 scénické výtvarníctvo-tvarovanie dreva 8642 M 06 scénické výtvarníctvo-tvorba a konštrukcia scény 8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
https://www.zsssvba.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Ul. F. Lipku 5
Hlohovec
Trnavský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2430 H operátor strojárskej výroby 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 03 autoopravár – karosár 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3355 H stolár # 3383 F spracúvanie dreva
https://sosthc.edupage.org/
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Novozámocká 220
Nitra
Nitriansky kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2419 K operátor ekologických zariadení 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2432 H puškár 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 2880 K chémia a životné prostredie 2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 2890 L chemický a farmaceutický priemysel 3125 L odevníctvo 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník 8501 L umeleckoremeselné práce 8541 H umelecký kováč a zámočník 8545 H zlatník a klenotník 8555 H umelecký rezbár 8557 H umelecký stolár
https://sospnitra.edupage.org/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1474/19
Humenné
Prešovský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 M elektrotechnika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 2840 M biotechnológia a farmakológia 2860 K chemik operátor 2940 M potravinárstvo 3447 K grafik digitálnych médií 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3918 M technické lýceum 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://www.sosthe.sk/
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7
Levice
Nitriansky kraj
prevádzka strojov a zariadení 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3672 H kamenár 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3759 K komerčný pracovník v doprave 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://www.sosts-levice.sk/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14
Trenčín
Trenčiansky kraj
strojárstvo 2411 K mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3446 K grafik tlačových médií 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
http://www.sostn.sk/
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
Študentská 26
Zvolen
Banskobystrický kraj
Výrobná technicka (Ing., PhD.), Výrobná technika a manažment výrobných procesov (Bc.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-environmentalnej-a-vyrobnej-techniky
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves
Košický kraj
geológia, geotechnika a environmentalistika 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2493 L predaj a servis vozidiel 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3125 L odevníctvo 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3178 F výroba konfekcie # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3650 M staviteľstvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3672 H kamenár 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3684 H strechár 3686 F stavebná výroba 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3920 M polytechnika 4579 F lesná výroba 6423 L starostlivosť o ruky a nohy 6424 H manikér - pedikér 6426 L vlasová kozmetika 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 8248 M kameňosochárstvo
https://soussnv.edupage.org/
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho
Grešákova 1
Košice
Košický kraj
strojárstvo M 2381 Q strojárstvo - vyššie odborné štúdium 2387 M mechatronika M 2675 M elektrotechnika M 2675 M elektrotechnika 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave M 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave - vyššie odborné štúdium 3918 M technické lýceum M 6317 M obchodná akadémia 6317 M obchodná akadémia M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu M 6355 M služby v cestovnom ruchu
https://ipari.edupage.org/
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33
Námestovo
Žilinský kraj
odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3158 M styling a marketing 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6352 M obchod a podnikanie 6355 M služby v cestovnom ruchu 6426 L vlasová kozmetika 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka
https://sosno.sk/
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3
Prešov
Prešovský kraj
mechanik číslicovo riadených strojov 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár # 2495 K autotronik(1) 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3349 K technik drevostavieb 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3673 H kachliar 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3684 H strechár 3686 F stavebná výroba 3693 K technik energetických zariadení budov 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 8504 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce
https://sosdpo.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Bystrická 4
Žarnovica
Banskobystrický kraj
mechanik číslicovo riadených strojov 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3447 K grafik digitálnych médií 3663 H tesár 3675 H maliar 6317 M obchodná akadémia 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6451 H aranžér 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
https://www.soszc.eu/
Spojená Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Spojená Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Gyulu Szabóa 21
Dunajská Streda
Trnavský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení M 2487 H 01 autoopravár – mechanik M 2487 H 04 autoopravár – lakovník M 2561 M informačné a sieťové technológie M 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení M 2682 N mechanik počítačových sietí M 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika M 2860 K chemik operátor M 3125 L odevníctvo M 3137 K operátor odevnej výroby M 3152 H 01 krajčír – pánske odevy M 3152 H 02 krajčír – dámske odevy M 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby M 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve M 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike M 6292 N hospodárska informatika M 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní M 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy M 6352 M obchod a podnikanie M 6352 N obchod a podnikanie M 6362 M kozmetička a vizážistka M 6362 N kozmetička a vizážistka M 6403 L podnikanie v remeslách a službách M 6426 L vlasová kozmetika M 6451 H aranžér M 6456 H kaderník M 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka M 7662 M animátor voľného času M 8298 M odevný dizajn
http://www.sosds.sk/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9
Bratislava
Bratislavský kraj
inteligentné technológie(1) 2561 M informačné a sieťové technológie 2563 Q počítačové systémy 2569 M informačné a digitálne technológie # 2573 M programovanie digitálnych technológií(1) 2675 M elektrotechnika 2695 Q počítačové systémy
https://zochova.sk/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Hálkova 2968/22
Žilina
Žilinský kraj
dizajn – priemyselný dizajn 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 M 14 dizajn – odevný dizajn 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 8233 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8299 M dizajn interiéru 8602 M priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, dizajn interiéru, propagačné výtvarníctvo, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plast. rytie kovov, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie
https://www.skolaumenia.sk/zilina/
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola
Bzinská 11
Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2464 H strojný mechanik 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 M elektrotechnika 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2694 M informačné a sieťové technológie 2697 K mechanik elektrotechnik 3678 H inštalatér, technické a informatické služby – v strojárstve
https://zspsnmnv.edupage.org/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
M.R.Štefánika 2
Trenčianske Teplice
Trenčiansky kraj
dizajn – priemyselný dizajn 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 M 14 dizajn – odevný dizajn 8223 M úžitková fotografia 8236 M textilné výtvarníctvo 8248 M kameňosochárstvo 8257 Q manažment umenia a kultúry 8258 Q filmová a mediálna tvorba 8259 Q animovaná tvorba 8263 Q fotografia 8275 Q interiérový dizajn 8291 Q odevný a textilný dizajn 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8602 M priemyselný dizajn 8603 M grafický a priestorový dizajn 8606 M fotografický dizajn 8609 M textilný dizajn 8609 Q textilný dizajn 8610 M odevný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8621 Q interiérový dizajn 8625 Q fotografia 8630 Q animovaná tvorba 8636 Q filmová a mediálna tvorba 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8656 M kameňosochárstvo
/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20
Bratislava
Bratislavský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3355 H stolár 3650 M staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3680 H podlahár 3684 H strechár 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://www.sous-ruzinov.sk/studijne-odbory/
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Školská 8
Liptovský Mikuláš
Žilinský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 03 autoopravár – karosár 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3650 M staviteľstvo 3650 N staviteľstvo 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3684 H strechár 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
http://sosslm.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
Prešov
Prešovský kraj
mechanik číslicovo riadených strojov 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2447 K mechanik hasičskej techniky 2464 H strojný mechanik 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár # 2495 K autotronik(1) 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3349 K technik drevostavieb 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár, montér suchých stavieb, kachliar, maliar, inštalatér, strechár, stavebná výroba, technik energetických zariadení budov, technik informačných a telekomunikačných technológií, technické a informatické služby – spracúvanie dreva, technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník, umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce, umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce, umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce
https://sost-po.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola polytechnická
Spojená Stredná odborná škola polytechnická
Slovenská 5
Bardejov
Prešovský kraj
mechanik nastavovač 2411 N mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2464 H strojný mechanik 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik, mechanik počítačových sietí, mechanik počítačových sietí, elektromechanik – silnoprúdová technika, elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika, elektromechanik – úžitková technika, mechanik elektrotechnik, mechanik elektrotechnik, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, stavebníctvo, montér suchých stavieb, maliar, inštalatér, strechár, dopravná prevádzka, technicko-administratívny pracovník, umelecký kováč a zámočník
https://ssjh.edupage.org/
Stredná odborná škola polygrafická
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
Bratislava
Bratislavský kraj
polygrafia – polygrafická technológia 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín # 3436 K operátor knihárskych technológií(1) 3446 K grafik tlačových médií 3447 K grafik digitálnych médií 3447 N grafik digitálnych médií 3454 L polygrafický priemysel 3457 K operátor tlače 3457 N operátor tlače 3473 H 06 polygraf – grafik 3473 H 07 polygraf – tlačiar 3473 H 08 polygraf – knihár 6405 K pracovník marketingu 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
https://polygraficka.sk/
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325
Kysucké Nové Mesto
Žilinský kraj
strojárstvo 2381 N strojárstvo 2387 M mechatronika # 2559 M inteligentné technológie(1) 2561 M informačné a sieťové technológie 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika 2694 M informačné a sieťové technológie 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3918 M technické lýceum 3968 M logistika
http://www.spsknm.sk/ssknm/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Staničná 8
Trenčín
Trenčiansky kraj
dizajn – priemyselný dizajn 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 8259 M animovaná tvorba 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8270 M scénická kostýmová tvorba 8271 M digitálna maľba - koncept art 8272 M dizajn digitálnych aplikácií 8275 Q interiérový dizajn - vyššie odborné štúdium 8276 Q produktová tvorba - špecializačné štúdium 8283 M reklamná tvorba 8292 M dizajn exteriéru 8296 M grafický dizajn 8297 M fotografický dizajn 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru 8602 M priemyselný dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8610 M odevný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8613 M dizajn exteriéru 8614 M dizajn interiéru 8621 Q interiérový dizajn 8623 Q produktová tvorba # 8627 M digitálna maľba - koncept art(1) # 8628 M dizajn digitálnych aplikácií(1) 8630 M animovaná tvorba 8633 M reklamná tvorba 8641 M propagačné výtvarníctvo 8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba
https://www.suptn.sk/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Trhovisko 776/1
Zlaté Klasy
Trnavský kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba M 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba M 2487 H 01 autoopravár – mechanik M 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 3125 L odevníctvo M 3137 K operátor odevnej výroby M 3152 H 02 krajčír – dámske odevy M 3370 H čalúnnik M 6362 M kozmetička a vizážistka 6403 L podnikanie v remeslách a službách M 6405 K pracovník marketingu M 6426 L vlasová kozmetika M 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka M 6456 H kaderník M 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka M 9245 M ochrana osôb a majetku
http://www.soszlksk.maweb.eu/?page_id=25
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Levočská 40
Stará Ľubovňa
Prešovský kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2447 K mechanik hasičskej techniky 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3125 L odevníctvo 3137 K operátor odevnej výroby 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3663 H tesár 3678 H inštalatér 6403 L podnikanie v remeslách a službách 7661 M sociálno-výchovný pracovník
https://sostsl.edupage.org/
Stredná priemyselná škola strojnícka
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
Bratislava
Bratislavský kraj
strojárstvo 2381 Q strojárstvo 2387 M mechatronika 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3918 M technické lýceum
https://www.fajnorka.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2
Lučenec
Banskobystrický kraj
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3355 H stolár 3447 K grafik digitálnych médií 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár M 3661 H murár 3663 H tesár 3663 H tesár M 3668 H montér suchých stavieb 3672 H kamenár 3675 H maliar 3675 H maliar M 3678 H inštalatér M 3678 H inštalatér 3686 F stavebná výroba 6475 H technicko-administratívny pracovník, technicko-ekonomický pracovník
https://www.soslc.edu.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
J. Švermu 1
Zvolen
Banskobystrický kraj
strojárstvo 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2498 F technické služby v autoservise 2697 K mechanik elektrotechnik 3757 L dopravná prevádzka, technické a informatické služby – v strojárstve, ekonomické a administratívne služby v podnikaní, škola podnikania
https://www.sostzv.sk/
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
Košice
Košický kraj
informačné a sieťové technológie 2563 Q počítačové systémy 2675 M elektrotechnika 2675 Q elektrotechnika 2695 Q počítačové systémy - vyššie odborné štúdium 3918 M technické lýceum
https://www.spseke.sk/skola/
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola strojnícka
Športovcov 341/2
Považská Bystrica
Trenčiansky kraj
mechanik nastavovač 2411 N mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2423 H nástrojár 2433 H obrábač kovov 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2439 H lakovník 2464 H strojný mechanik 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2477 F obrábanie kovov 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2682 N mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 N mechanik elektrotechnik 3370 H čalúnnik 3447 K grafik digitálnych médií
http://www.sosjpb.sk/
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Scota Viatora 6
Ružomberok
Žilinský kraj
verejná správa - pomaturitné kvalifikačné štúdium, verejná správa 6314 N cestovný ruch 6317 M obchodná akadémia 6317 N obchodná akadémia 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6355 M služby v cestovnom ruchu
https://www.suprk.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Nová 5245/9
Piešťany
Trnavský kraj
mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3678 H inštalatér 3686 F stavebná výroba 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
http://www.sostpn.sk/
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
ul. F. Hečku 25
Levice
Nitriansky kraj
strojárstvo 2387 M mechatronika 2675 M elektrotechnika 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
https://spslevice.edupage.org/
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola
Generála Viesta č. 6
Revúca
Banskobystrický kraj
technik mineralurg(1) 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3355 H stolár 3661 H murár 3686 F stavebná výroba 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 N 02 technické a informatické služby – v strojárstve 6403 L podnikanie v remeslách a službách
https://sosrevuca.edupage.org/
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534
Liptovský Hrádok
Žilinský kraj
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3349 K technik drevostavieb 3355 H stolár 3370 H čalúnnik 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
https://www.slslhr.sk/
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9
Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj
mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia, cukrár, pekár, krajčír – pánske odevy, krajčír – dámske odevyvýroba konfekcie(1) 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3383 F spracúvanie dreva 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3663 H tesár 3668 H montér suchých stavieb 3673 H kachliar 3675 H maliar 3678 H inštalatér # 3686 F stavebná výroba(1) 4521 L lesné hospodárstvo 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4556 K operátor lesnej techniky 4571 H záhradník 4575 H mechanizátor lesnej výroby 4579 F lesná výroba 6312 Q cestovný ruch a hotelierstvo 6314 N cestovný ruch 6314 Q cestovný ruch 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6352 M obchod a podnikanie 6355 M služby v cestovnom ruchu 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6421 L spoločné stravovanie 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská 8501 L umeleckoremeselné práce 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 8541 H umelecký kováč a zámočník 8555 H umelecký rezbár 8582 H umelecký krajčír
https://sosos.edupage.org/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
P. Križku 390/4
Kremnica
Banskobystrický kraj
dizajn – priemyselný dizajn 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 8233 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 8233 N výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov 8233 N 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo 8233 N 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 N 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov 8233 N 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8267 M štukatérstvo 8602 M priemyselný dizajn 8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8658 M štukatérstvo 8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo 8661 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8661 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plast. rytie kovov 8661 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie
https://www.ssup-kremnica.sk/
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 500
Vráble
Nitriansky kraj
mechanik nastavovač 2411 N mechanik nastavovač 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 N mechanik elektrotechnik 3968 M logistika 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6341 M škola podnikania 6475 H technicko-administratívny pracovník - blok strojárstvo
https://www.sost-vrable.sk/
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
Tematínska 10
Bratislava
Bratislavský kraj
Aplikovaná informatika (Bc., Mgr.)
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-informatiky
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
Nitriansky kraj
Agrobiotechnológie (Bc., Ing., PhD.)
https://www.portalvs.sk/sk/hladat?sort=&orderby=&gridlayout=&sgroup=&field=2908&level=&university=704000000&search=&submit=
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Samova 14
Nitra
Nitriansky kraj
úžitková maľba 8260 M propagačné výtvarníctvo 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8296 M grafický dizajn 8297 M fotografický dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8614 M dizajn interiéru 8623 Q produktová tvorba 8625 Q fotografia 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba-virtuálna grafika 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8641 M propagačné výtvarníctvo 8644 M úžitková maľba 8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
https://www.ssusnitra.sk/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu 2
Môťovská cesta 8164
Zvolen
Banskobystrický kraj
animovaná tvorba 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8297 M fotografický dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8630 M animovaná tvorba 8641 M propagačné výtvarníctvo
https://ssuszv.sk/
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
Bardejov
Prešovský kraj
poradenstvo vo výžive 2951 M výživa a šport 2964 H cukrár 6317 M obchodná akadémia 6323 K hotelová akadémia 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6332 Q daňové služby 6341 M škola podnikania 6352 M obchod a podnikanie 6355 M služby v cestovnom ruchu 6411 L prevádzka obchodu 6421 L spoločné stravovanie 6442 K obchodný pracovník 6444 H čašník, servírka 6444 K čašník, servírka 6445 H kuchár, kuchárka 6445 K kuchár 6460 H predavač 6461 H asistent predaja, asistentka predaja
https://sosehs.edupage.org/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
inteligentné technológie(1) 2561 M informačné a sieťové technológie 2567 M multimédiá 2675 M elektrotechnika 2694 M informačné a sieťové technológie 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3918 M technické lýceum 3957 M multimédiá
http://www.spsjm.sk/
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
Bratislava
Bratislavský kraj
biotechnológie, Technológie ochrany životného prostredia (Ing.), technická chémia (Ing.), Chemické inžinierstvo (Bc., Ing.)
https://www.portalvs.sk/sk/hladat?sort=&orderby=&gridlayout=&sgroup=&field=2908&level=&university=702000000&search=&submit=
Spojená Škola umeleckého priemyslu
Spojená Škola umeleckého priemyslu
Tokajícka 24
Bratislava
Bratislavský kraj
styling a marketing 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 8283 M reklamná tvorba 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru 8610 M odevný dizajn 8610 Q odevný dizajn 8614 M dizajn interiéru 8633 M reklamná tvorba 8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb
https://www.tokajicka.sk/
Spojená Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika
Spojená Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika
Komárňanská 28
Nové Zámky
Nitriansky kraj
informačné a sieťové technológie 2561 M informačné a sieťové technológie M 2675 M elektrotechnika M 2675 M elektrotechnika 2675 N elektrotechnika M 2675 N elektrotechnika 2694 M informačné a sieťové technológie 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
https://spojenaskolanz.edupage.org/
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5
Košice
Košický kraj
hutník operátor 2285 H zlievač 2287 H modelár 2411 K mechanik nastavovač 2413 K mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2423 H nástrojár 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2433 H obrábač kovov 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2478 F strojárska výroba 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2679 K mechanik – mechatronik 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2697 K mechanik elektrotechnik 3918 M technické lýceum 6411 L prevádzka obchodu
https://www.sossaca.sk/
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
Bardejov
Prešovský kraj
autoopravár – mechanik 2954 H mäsiar 3125 L odevníctvo 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3158 M styling a marketing 3161 F praktická žena 3169 F praktické práce 3178 F výroba konfekcie 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3355 H stolár 3370 H čalúnnik # 3383 F spracúvanie dreva(1) 3656 K operátor stavebnej výroby 4579 F lesná výroba 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing 6362 M kozmetička a vizážistka 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6405 K pracovník marketingu 6421 L spoločné stravovanie 6424 H manikér - pedikér 6426 L vlasová kozmetika 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka 6446 K kozmetik 6456 H kaderník 6463 K kozmetik - vizážista, kozmetička – vizážistka 6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 6489 H hostinský, hostinská 7662 M animátor voľného času 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8260 M propagačné výtvarníctvo 8261 M propagačná grafika 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
https://ssosbj.edupage.org/
Spojená Stredná odborná škola sklárska
Spojená Stredná odborná škola sklárska
I. Krasku 491
Púchov
Trenčiansky kraj
mechanik nastavovač 2567 M multimédiá # 2734 K technik sklárskej výroby (2) 2737 L sklársky a keramický priemysel 2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla 2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov 2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla 2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky 2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov 2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 2752 F výroba úžitkového skla 3679 H sklenár 8207 Q sklársky dizajn 8235 M 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla 8235 M 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla 8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla 8235 M 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie 8235 M 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 8235 Q výtvarné spracúvanie skla - vyššie odborné štúdium 8235 Q 02 výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla - vyššie odborné štúdium 8235 Q 03 výtvarné spracúvanie skla - hutnícke tvarovanie skla - vyššie odborné štúdium 8235 Q 04 výtvarné spracúvanie skla - maľovanie a leptanie skla - vyššie odborné štúdium 8235 Q 07 výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenenej bižutérie - vyššie odborné štúdium 8235 Q 11 výtvarné spracúvanie skla - výroba sklenej vitráže - vyššie odborné štúdium 8284 M dizajn a tvarovanie skla 8521 K 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla 8521 K 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla 8521 K 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla 8521 K 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie 8521 K 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže
http://www.spojskolapu.sk/o-skole/stredna-odborna-skola-sklarska.html?page_id=2616
Stredná odborná škola informačných technológií
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
Košice
Košický kraj
mechanik strojov a zariadení 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia # 2559 M inteligentné technológie(1) 2561 M informačné a sieťové technológie # 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti(1) # 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov(1) # 2573 M programovanie digitálnych technológií(1) 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2682 K mechanik počítačových sietí 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2694 M informačné a sieťové technológie 3355 H stolár 3446 K grafik tlačových médií 3447 K grafik digitálnych médií 3656 K operátor stavebnej výroby 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3659 L stavebníctvo 3661 H murár 3668 H montér suchých stavieb 3675 H maliar 3678 H inštalatér 3679 H sklenár 3918 M technické lýceum 6317 M obchodná akadémia 6343 M športový manažment 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6475 H technicko-administratívny pracovník 6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8283 M reklamná tvorba 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
https://www.ostrovskeho.sk/
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu 1
J. Jesenského 624/42
Zvolen
Banskobystrický kraj
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8260 M propagačné výtvarníctvo 8270 M scénická kostýmová tvorba 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 8278 M maskérska tvorba 8641 M propagačné výtvarníctvo 8642 M 01 scénické výtvarníctvo-kostýmová tvorba 8642 M 02 scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba 8642 M 04 scénické výtvarníctvo-maskérska tvorba 8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
https://phsu.edupage.org/
bottom of page