top of page

Aby ženy rovným dielom formovali technologickú budúcnosť.

prečo to
robíme?

Vysokoškolsky vzdelané ženy

Vysokoškolsky vzdelaných Slovákov tvorí 55 % žien,

Ženy v IT

podiel žien
medzi IKT špecialistami

Podiel Slovákov v IT

4,3 % Slovákov

a Sloveniek pracuje

v IKT (priemer EÚ je 4,6%, rok 2022)

Rozdiel platov medzi mužmi a ženami

Platová medzera medzi mužmi a ženami v %

búrame stereotypy

inovatívne vzdelávame dievčatá a ženy v oblasti technológií a líderstva.


šírime osvetu o nevedomých predsudkoch, potrebe diverzity a inklúzie.


podnecujeme spoločenskú diskusiu na rodové témy.

Ženský algoritmus Poslanie

inovatívne vzdelávame dievčatá a ženy v oblasti technológií

a líderstva

šírime osvetu o nevedomých predsudkoch, potrebe diverzity a inklúzie

podnecujeme spoločenskú diskusiu na rodové témy

medzi ženami a ich ambíciami


budovaním inkluzívnejšej spoločnosti pre všetkých


prepájaním neziskového sektora, súkromných firiem a škôl

staviame mosty

Ženský algoritmus Poslanie

medzi ženami a ich ambíciami


budovaním inkluzívnejšej spoločnosti pre všetkých


prepájaním neziskového sektora, súkromných firiem a škôl

Ako prispievame k plneniu Globálnych cieľov OSN?

Dosiahnutie rodovej rovnosti

a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat.

Podpora trvalo udržateľného, inkluzívneho a produktívneho ekonomického rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti

a dôstojnej práce pre všetkých.

Zníženie nerovností vnútri krajín i medzi krajinami.

Ciele udržateľného rozvoja (SDGs), známe tiež ako Globálne ciele, sú súborom 17 medzinárodných priorít stanovených Organizáciou Spojených národov v roku 2015, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2030. Sú zamerané na riešenie globálnych výziev ako sú chudoba, nerovnosť, klimatické zmeny, životné prostredie, mier a spravodlivosť. SDGs sú navzájom prepojené a ich cieľom je dosiahnuť lepší a udržateľnejší svet pre všetkých.

bottom of page